canlı destek

Tamamlanmış Tezler

TAMAMLANAN MEZUN ve ÖĞRETİM ÜYESİ TEZLERİ

No Tez No Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Tez Türü  Konu
             
7 693424 EMİNE VATANSEVER 2021 Genel cerrahi uzmanlık öğrencilerinin temel cerrahi becerilerine ilişkin ulusal düzeyde gereksinim belirleme çalışması
Needs assessment study of the basic surgical skills of general surgery residents: A national survey
Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training
6 613243 OZAN KARACA 2019 Tıp ve sağlık bilimleri alanında yükseköğrenim gören öğrencilerin yaşam boyu öğrenme tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi
Investigation of the lifelong learning attitudes of medical and health sciences students according to various variables
Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training
5 542034 HALE SEZER 2019 Hemşirelik eğitiminde koçluk eğitici gelişimi programı: bir program geliştirme çalışması
Coaching faculty development program in nursing education: a curriculum development study
Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Hemşirelik = Nursing
4 531325 ÖZLEM SERPİL ÇAKMAKKAYA 2018 Tıp fakültesi öğrencilerine verilen 'kanıta dayalı tıp' eğitiminin fresno testi ile değerlendirilmesi
Evaluation of an 'evidence-based medicine' training given to medical students utilizing the fresno test
Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training
3 399050 SELCEN ÖNCÜ 2014 Klinik beceri eğitiminin değerlendirilmesinde CIPP modeli örneği
The CİPP model example in clinical skills education evaluation
Doktora Sağlık Eğitimi = Health Education
2 388645 FUNDA İFAKAT TENGİZ 2013 Mini-klinik değerlendirme (mini-cex) yönteminin psikometrik özelliklerinin ve kullanışlılığının değerlendirilmesi 'Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi örneği'
The evaluation of the psychometric characteristics and usability of mini-cex Ege University, Faculty of Medicine?
Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training
1 326378 ÖZLEM MIDIK 2012 Hekimlerin tıbbi profesyonalizmi kavramsallaştırması ve kavramsallaştırmayı etkileyen faktörlerin incelenmesi: Samsun il merkezi örneğinde fenomenolojik bir çalışma
Physicians conceptualization towards medical professionalism and exploring factors affecting conceptualization: A phenomenological study in the case of provincial center of Samsun
Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Sağlık Eğitimi = Health Education

 

146471 HATİCE ŞAHİN 2004 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi halk sağlığı stajının intörn bakış açısı ile değerlendirilmesi
Interns' perception on public health clerkship in Ege University Faculty of medicine
Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
  90248 HATİCE ŞAHİN 1999 Bornova Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesindeki sağlık ocaklarında çalışan pratisyen hekimlerin 'Gerçek reçeteleme' ve 'Olguya uygun reçeteleme' davranışlarının değerlendirilmesi
Tıpta Uzmanlık Halk Sağlığı = Public Health
  155541 ÖZLEM SÜREL KARABİLGİN ÖZTÜRKÇÜ 2006 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı asistan eğitimi için iletişim program tasarımı ve uygulaması
Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
  107816 ÖZLEM SÜREL KARABİLGİN ÖZTÜRKÇÜ 2001 Balatçık Sağlık Ocağı bölgesinde 15-49 yaş kadınlarda depresyon prevalansı ve WHOQOL-BREF ölçeği ile yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
Evaluation of depression prevelance and quality of life on 15-49 aged women in Balatcık Primary Health Care Center district
Doktora Halk Sağlığı = Public Health ; Psikiyatri = Psychiatry
  162442 AYŞE HİLAL BATI 2005 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı doktora programı temel epidemiyoloji dersinin değerlendirilmesi
Evaluation of basic epidemiology course within the doctoral programme of public health, Ege Üniversitesi Medical Faculty
Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
  91710 AYŞE HİLAL BATI 2000 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci ve altıncı sınıf öğrencilerinde sağlık ve uyum düzeyi değerlendirmesi
Doktora Halk Sağlığı = Public Health
  129746 S.AYHAN ÇALIŞKAN 2003 Pratisyen hekimin bilmesi ve yapabilmesi gereken laboratuvar becerilerinin belirlenmesi
Identifying the laboratory skills that physicians have to know and perform
Doktora Halk Sağlığı = Public Health
  264042 NİLÜFER DEMİRAL YILMAZ 2010 Tıp öğrencilerinin öğrenme iklimi algılarının; akademik özyeterlik, hekimlik mesleğine yönelik tutum ve akademik başarı açısından incelenmesi
The examination of medicine students? learning climate perceptions regarding the academical self efficacy, attitude towards medicine occupation and academical success
Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training
  220891 NİLÜFER DEMİRAL YILMAZ 2007 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yatay ve dikey entegre eğitim sistemine geçişinde değişim sürecinin yönetilmesine ilişkin öğretim üyelerinin beklenti ve algıları
Faculty members expectations and perceptions related to the management of the curricular change process towards vertically and horizontally integrated curriculum at the Ege University School of Medicine
Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
  532148 YUSUF YILMAZ 2018 A blended learning approach to faculty development in medicine: The Ege University case
Tıp fakültesinde eğitici gelişimine karma öğrenmeyle bir yaklaşım: Ege Üniversitesi örneği
Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training
  286491 YUSUF YILMAZ 2011 Mobil öğrenmeye yönelik lisansüstü öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının farkındalık düzeylerinin araştırılması
Investigating the awareness levels of postgraduate students and academics towards mobile learning
Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
  336020 OZAN KARACA 2013 Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin mesleki karar verme zorluklarının farklı değişkenlerce incelenmesi(Dokuz Eylül ve Ege Üniversiteleri örneği)
Examing career decision-making difficulties of computer education & instructional technologies students according to different variables(Sample of Dokuz Eylul and Ege Universities)
Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ